Vad kan vi hjälpa er med?

Northpipe – Sveriges nordligaste auktoriserade rörinspektörer.

Vi på Northpipe erbjuder helhetslösningar för inspektering, rengöring och renovering av de flesta typer av rör och ledningar. Med hjälp av våra fordon utrustade för tv-inspektion, kan vi snabbt och med hög precision ta reda på vad som orsakar problem, och vilka åtgärder som behövs för felavhjälpning. Vid enklare problem använder vi oss av spol- & sugbil för att rengöra ledningarna. I de fall rören är i dåligt skick, eller rent av skadade, har vi kunskap och utrustning för att renovera befintliga rör med relining/rörinfodring.

Gå direkt till:

Det är lätt att se sprickor i fasaden, läckande tak eller flagnande fönster. Men hur ser det egentligen ut inne i era avlopp? En filminspektion av rören ger viktig information om eventuella behov av framtida avloppsrenovering vid husköp, renovering eller nybygge. Vi inspekterar ledningar hos industrier, kommunala VA-anläggningar samt fastigheter och bostadshus. För att undvika återkommande problem rekommenderar vi alltid att man utför en tv-inspektion i samband med att rör och ledningar rengörs från insidan.

INFO

Mer information om TV-inspektion

Exempel på användningsområden:
– Nybyggnation
– Kontroll av rörens skick
– Vid övertagande av fastighet (besiktning)
– Vid särskilt krävande stopp-avhjälpning
– Skapa ritning av rörsystemet
– Vid inspektion av övriga trånga, svåråtkomliga utrymmen

Resultatet av en inspektion blir ett juridiskt protokoll enligt VAV:s riktlinjer och en inspelning enligt standard T25 eller P93 som kan användas vid t.ex. besiktning.

Vanliga fel på ledningar är skarvförskjutningar, hål, sprickor, invuxna rötter, sättningar eller främmande föremål. Med hjälp av vår utrustning kan vi filma problemet och komma med förslag på, samt erbjuda, åtgärder. Vi utför även besiktningar på nybyggnationer för dokumentering.

Tack vare nära samarbete med BDX Miljö har vi tillgång till stort kunnande och rätt utrustning för de flesta krävande jobb. I många fall beror problemen på bristande underhåll, men med våra spol- & sugbilar finns lösningen alltid nära till hands.

Används för att suga ur ledningar och brunnar, samt spola bort eventuella stockningar. Används även för urspolning av system innan eventuell filmning och renovering.

  • Kombi-spolbil. De flesta av våra våtsugar är så kallade kombi-bilar. Detta innebär att de kan suga upp olika lösningar, så som vatten, latrin, alla typer av olja etc. Dessa bilar kan även spola vatten under högt tryck, vilket är ett effektivt sätt att rengöra de flesta typer av rör. Vid t.ex. en renspolning av nergrävda rör kan vi med kombi-spolbil suga upp de material som spolas lös, för att förhindra problem längre fram i ledningen.
  • Avvattningsbil. Specialiserad för hantering av latrin. Med denna bil kan vi separera fast material från vatten, och sedan spola tillbaks vattnet i brunnen. Detta minimerar onödig transport av vatten och lämpar sig bäst för tömning av trekammarbrunn och reningsverk.
  • Spolbuss. Utrustad med kraftigt spolaggregat. Denna bil har en vattentank på 1000 liter och passar utmärkt för spolning i och kring fastigheter. Spolbussen kan skapa sitt eget varmvatten och passar därför bra att använda för högtryckstvättning vid t.ex. klotter- eller fettsanering.
  • Klottersanering. För klottersanering erbjuder vi ett flertal olika metoder, bland annat BDX patenterade mjukblästring som är mycket skonsam mot både fasad och miljö. Vi arbetar även med övrig rengöring av nedsmutsade fasader, förebyggande klotterskydd och färgborttagning.
Vid frågor om spolning kontakta Joakim Asplund BDX Miljö 0980-75438

Relining eller rörinfodring är ett samlingsnamn på ett flertal metoder för att invändigt renovera rörledningar inom byggnader eller i marken. Relining innebär att rören rensas och infodras med nytt material istället för att byta ut hela rören. Genom att välja relining framför andra metoder, får våra kunder en mer miljövänlig och kostnadseffektiv lösning, med fokus på flexibilitet och hållbarhet.

KORT INFO

Klicka på rubrikerna nedan

Vår metod är ett komplett system för rörinfodring i fastigheter. Det nya röret installeras i gamla ledningar med hjälp av tryckluft, både i stående och liggande rörstammar, samt genom alla förgreningar. Materialet härdar inuti kundens dåliga rör och skapar ett nytt självbärande system.

För att kunna säkerställa det bästa slutresultatet har vi valt att samarbeta med en av branschens ledande leverantörer, SACPRO. Tack vare deras helhetslösning SACPIPE Connection System har det aldrig tidigare varit lika effektivt och prisvärt att välja relining framför andra alternativ. 

Väljer du relining slipper du kostnaden för att bryta upp väggar och golv samt forsla bort allt avfall som skapas vid ett traditionellt stambyte. Det är en mycket kostnadseffektiv metod som även möjliggör att boende kan bo kvar under tiden, eller att verksamheten som nyttjar lokalerna kan fortsätta som vanligt utan avbrott. Det tjänar alla på!

STEG FÖR STEG

  1. Besiktning. Vi besiktigar dina rör okulärt och med kamera. Eventuella problem och åtgärder gås igenom med kund på plats eller i lugn och ro på film.
  2. Förberedning. Vi säkerställer ledningarnas position och skick innan vi slipar bort beläggningar. Våran metod består av vatten och en rensvajer, där hela sträckan som ska infodras rengörs grundligt.
  3. Slipat och klart. Vi vränger in ett impregnerat foder som vi behandlar i vår specialanpassade mobila verkstad. Maskinerna som vi använder vid installation är speciellt anpassade för boendemiljö och lämnar inga spår efter sig, vilket innebär att varken damm, smuts eller flytt påverkar dig som kund under installationstiden.
  4. Nytt rör på plats. Efter ca 10 timmar har arbetet härdat klart. Då fräser vi upp eventuella påstick från anslutande ledningar. Vi ansluter ledningar och funktionstestar. Avslutningsvis går vi igenom slutdokumentationen tillsammans med kund.
  5. Din installation är klar. Nu har vi levererat nya avloppsrör för en lång tid framöver. Vi städar undan all utrustning och kunden kan fortsätta använda sitt system som vanligt.

VÅRA VÄRDEN

Fördelarna med att använda relining/rörinfodring för att förnya eller renovera sina ledningar är många. Med ledorden kompetens och kvalitet i grunden kan vi erbjuda en tjänst som vi själva litar på och som vi vet fungerar.

Miljövänligt

Jämfört med traditionellt stambyte innebär systemet att renoveringen kan genomföras utan onödig rivning och bilning av golv och väggar. Avfallet blir minimalt, vilket minskar renoveringens miljöpåverkan.

Säker Installation

Tack vare noggrann inspektion och utvärdering, både före och efter arbetet, kan du som kund vara säker på att arbetet utförs på bästa sätt, och med för ändamålet rätt metod.

Hållbarhet

Rörsystemet blir helt fritt från skarvar från början till slut, via alla förgreningar, vilket ofta ger ett markant bättre flöde, och med en hållbarhet motsvarande nya PP-rör.

Kostnadseffektivt

Genom att välja relining/rörinfodring minimeras behovet av produktion och transport av nya rördelar, vilket medför lägre kostnader för dig som kund.

Tidsbesparande

Med relining/rörinfordring kan vi minimera den yttre påverkan, och störningar som rivningsdamm eller buller försvinner helt. Dessutom går arbetet snabbt, de boende kan till och med bo kvar i bostaden under den korta tid som renoveringen tar.

Hög kvalité

Vi arbetar uteslutande med produkter från en av marknadens ledande tillverkare av sömlösa, självbärande rörsystem. Som kund vet du att dina nya rör installeras med ett material av högsta kvalité som är noga testat och dokumenterat.

F.A.Q

Vanliga frågor om relining

Ett traditionellt stambyte kräver att kunden lämnar sitt hem under en längre tid. Att arbeta i någons hem är ett ingrepp i deras mest privata miljö, och vi vill att våra kunder ska få tillgång till sina hem så snabbt som möjligt, för att kunna fortsätta sova gott om nätterna.
Genom att använda relining/rörinfodring för renovering av avloppsledningar kan vi minska störningar för kunden och förkorta tiden för arbetet till högst ett par dagar. Att arbeta i någon annans hem kräver mycket hänsyn och respekt, och våra installatörer sätter en stor ära i att sköta detta på ett professionellt sätt. Efter arbetet återställs alla utrymmen, och bostaden kan överlämnas utan synlig påverkan.

Ett vanligt problem är helt enkelt att rören har blivit för gamla, de vittrar sönder eller spricker. En annan ofta förekommande orsak till att man får problem med avloppen kommer från träd och buskar, vars rötter växer ner i marken och skadar rören. Matfett kan även fräta sönder dem eller så kan det vara så enkelt att ditt toalettpapper inte är nedbrytbart och skapar stock i avloppen. Vi märker även av problem med sättningar och rörelser i marken, vilket kan skada rören. Våra nya rör som vi installerar åt dig är flexibla och klarar av rörelser på ett bättre sätt än gamla gjutjärnsrör.
Vi har ett starkt engagemang för att ständigt minimera påverkan på vår miljö genom planering, projektarbete och metodval. Vi sätter ett stort värde i att vara en miljösäker leverantör. Ett traditionellt stambyte är förknippat med stor energiförbrukning och CO2 -utsläpp. Först måste man riva för att komma åt rör/stammar, avfallet skall transporteras och deponeras, och slutligen skall nya rördelar samt yt- och tätskikt produceras, transporteras och installeras. Rivning av ytskikt, håltagning, kassering av rör, kopplingar, ventiler, isolering m.m. genererar enligt Boverket cirka 1,4 ton avfall per stambytt lägenhet. Vi efterlämnar oss en bråkdel av den mängden och vårt avfall är i stort sett helt förnybart.

Avlopp har, precis som allt annat, en livslängd och det är bättre för dig som ägare att renovera avloppen redan innan problem hunnit uppstå. Detta underlättar installation och det blir på så vis både billigare och mer tidseffektivt för dig att ta kontakt med oss före problemet har uppstått.
Med kamera filmar och inspekterar vi ditt system och dokumenterar hur dina rör ser ut. När vi gått igenom arbetet tillsammans med dig som kund räknar vi ut hur stort projektet är och vad det kommer att kosta dig. Du får sen i lugn och ro gå igenom offerten och boka tid för en relining av avloppen. En tydlig och transparent arbetsprocess är självklar, så att vår kund eller samarbetspartner kan få hela bilden klar för sig och att vi är överens om vad som ska göras, och hur, innan arbetet påbörjas.
Efter avslutat arbete filmas rören åter igen inifrån, och en slutdokumentation lämnas till kunden för att säkerställa ännu ett korrekt utfört arbete.

I fastighetens ledningssystem kan det ha skett många förändringar under den långa tid som ledningarna varit i drift. Delar kan ha restaurerats med rör av olika dimensioner, andra delar kan ha utsatts för extra stora påfrestningar eller rostangrepp. Vi har lärt oss att inom varje fastighet finns det områden av individuell karaktär. Ibland överraskas vi, och krav ställs på särskilda insatser. Därför tycker vi det är viktigt med ärlighet, erfarenhet och vana för att kunna lösa uppkomna problem. Det är t.ex. inte rekommenderat att utföra relining i synliga eller lättåtkomliga rör. Vi kan erbjuda total entreprenad där en behörig VVS:are utför byte av dessa rör samtidigt som vi utför relining av de rör som går i t.ex. bottenplatta eller inne i väggar och golv. Allt för att du som kund ska få en bra lösning på ditt problem och kunna fortsätta använda avloppen som vanligt, så fort som möjligt.

Vi på NorthPipe är SACPIPE-certifierade och använder oss enbart av SACPIPE Connection System